Het Veritas Forum

Ons doel
Een Veritas-forum is een bijeenkomst die plaatsvindt op een universiteit of hogeschool, waar alle studenten en docenten welkom zijn. Tijdens een Veritas-forum komen de grote levensvragen aan bod. De deelnemers gaan samen op zoek naar een antwoord. We laten verschillende levensbeschouwingen hun licht daarover schijnen. Als christelijke initiatiefnemers bekijken we de vragen ook vanuit het leven en de persoon van Jezus Christus. Door een verbinding te leggen tussen wetenschappelijke kennis en het zoeken naar een persoonlijk antwoord op levensvragen willen we een belangrijke lacune op de Nederlandse universiteiten en hogescholen opvullen.

Onze naam
Het Veritas-forum is begin jaren negentig gestart op Harvard University. Het Latijnse woord veritas (‘waarheid’) is in het motto van Harvard opgenomen en verwijst naar het doel om de werkelijkheid te doorgronden, zowel op wetenschappelijk als op existentieel niveau. Het is ons verlangen om door te luisteren, te discussiëren, te debatteren en te inspireren het ware leven te verkennen.

Onze waarden
Openheid
Op Veritas-fora komen de grote en vaak moeilijke vragen van het leven aan bod. Heeft ons leven zin? Zijn wij onze hersenen? Wat is liefde? Zijn alle godsdiensten gelijk? Wat is het goede leven? We hechten er grote waarde aan dat mensen van elke levensbeschouwelijke achtergrond kunnen participeren. Hierbij willen we ook de christelijke waarheidsopvatting en levensvisie aan de orde stellen om die vervolgens kritisch te bevragen en te toetsen. We nodigen iedereen uit om daaraan mee te doen.

Diversiteit
We verkennen levensvragen vanuit verschillende wetenschappelijke vakgebieden en culturele invalshoeken. We streven naar een grote variëteit aan sprekers, die verschillen in beroep, sekse, levensbeschouwing, etniciteit en leeftijd. Op onze fora spreken ondermeer wetenschappers, politici, kunstenaars, rechters en artsen. We sluiten aan bij thema’s die leven onder studenten en kwesties die breder in de maatschappij een rol spelen. De diversiteit aan onderwerpen en de inhoudelijke verdieping geven mensen inspiratie om nieuwe ideeën en opvattingen te vormen.

Creativiteit
We organiseren verschillende evenementen om een onderwerp vanuit zoveel mogelijk invalshoeken te belichten: debatten, interactieve workshops, lezingen, film en theater. We vinden het belangrijk om niet alleen cognitief, maar ook emotioneel, esthetisch en existentieel met de grote vragen aan de slag te gaan.

Christelijk geloof
We leggen de grote levensvragen voor aan onze sprekers en bekijken hoe de persoon en het onderwijs van Jezus Christus zich verhouden tot deze vragen. We komen uit voor onze christelijke achtergrond, omdat we geloven dat religieuze neutraliteit onmogelijk is en de erkenning van onze levensbeschouwing juist uitnodigt tot persoonlijke ontmoeting en inhoudelijke verdieping.

Interactie en integriteit
We zoeken sprekers die experts zijn op hun eigen vakgebied, bevraagd willen worden op hun persoonlijke drijfveren en wetenschappelijke kennis durven te verbinden aan de grote levensvragen. Op elk forum zal een christelijke spreker vertellen over de manier waarop het christelijk geloof zijn of haar werk en leven beïnvloedt. Ook zullen een of meerdere sprekers met een heel andere levensbeschouwelijke achtergrond hun visie met de aanwezigen delen. We verwachten van alle sprekers dat zij oprechte interesse tonen in hun gesprekspartners en het publiek, en dat zij bereid zijn hun eigen vooronderstellingen opnieuw te overwegen. We geloven dat alle deelnemers het meest profiteren van een open en eerlijke dialoog.

Het Veritas-forum is een project van IFES-Nederland in samenwerking met Navigators en ForumC.

Contact Veritas

Blijf op de hoogte van:

's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

(030) 294 28 00
info@ifes.nl

Snel naar: